Beter Oud in Amsterdam

Projectgegevens

Programma
Ouderenzorg

Portefeuillehouder
Paulien van Hessen

Projectleider
Mathilde Dijk
06 - 438 468 35
m.dijk@elaa.nl 

Penvoerder
Elaa [elaa.nl

Status
lopend

Looptijd
2016 - 2021

Beter Oud in Amsterdam

De grote toename van het aantal ouderen de komende jaren vraagt om een vooruitziende aanpak van de huisartsenzorg. De Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft de ambitie de (integrale) zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Om dit te bereiken zet de alliantie in op 'Beter Oud in Amsterdam', met een stapsgewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen* in vrijwel alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021.

Een aantal huisartsen in Amsterdam waren hier al mee gestart tijdens het Nationaal Programma Ouderen (NPO 2008-2016) van ZonMw. Het NPO is gestopt en overgegaan in het landelijk consortium BeterOud. Op stedelijk niveau werkt de AHa de komende jaren hard aan de verbetering van integrale ouderenzorg waarbij de praktijkondersteuner ouderen (POH-O) een spilfunctie vervult. Hier is ook structureel financiering voor vanuit Zilveren Kruis. De AHa en Elaa hebben ervoor gekozen om voor de uitrol van het programma de herkenbare titel ‘Beter Oud in Amsterdam’ te behouden.

Praktijkondersteuner Ouderen

  • Functieomschrijving Praktijkondersteuner Ouderenzorg in een huisartsenpraktijk Amsterdam e.o. [download
  • Verkorte scholing parktijkondersteuner ouderen [link

Registratie Afspraken Ouderenzorg

voor goede overdracht van huisartsen via LSP naar de HAP

Voor een goede overdracht waarbij essentiële informatie zichtbaar is via LSP op de HAP, zoals behandelwensen en contactpersonen, graag deze afspraken voor registratie in het HIS en ICPC-codes hanteren. Dit is in de praktijk getoetst en werkt voor: OmniHIS, MicroHIS, TetraHIS, Promedico en Medicom.

Dit is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende huisartsen van de zorggroepen (voor de praktijktoets), en de projectgroep en stuurgroep Ouderen van de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa).

Het document 'Registratie Afspraken Ouderenzorg' is 21 april 2020 vastgesteld en wordt beheerd door Sabina Mak, adviseur bij Elaa. Opmerkingen over dit document graag mailen naar: s.mak@elaa.nl 

Handreiking “Procedure Rechtelijke Machtiging

De zorgaanbieders in de stad beschikken sinds maart 2023 over een stedelijke handreiking “Procedure Rechtelijke Machtiging” in het kader van de WDZ: Wet Zorg en Dwang. Je vindt hem hier.

De procedure geeft handvatten voor huisarts, casemanager dementie en specialist ouderengeneeskunde (SO) bij een aanvraag Rechtelijke Machtiging (RM).

In het voorkeursscenario (het meest voorkomend scenario in Amsterdam) is de rol van de huisarts beperkt. De casemanager dementie pakt de aanvraag op, eventueel ondersteund door een SO. De huisarts wordt geïnformeerd, levert de benodigde medische informatie aan en is rechtstreeks telefonisch bereikbaar voor de rechter tijdens de zitting.

De handreiking is ontwikkeld door een multidisciplinaire stedelijke werkgroep, en is vastgesteld door de Amsterdams Huisartsen alliantie. In september volgt een evaluatie.

Flyer POH-Ouderen

 

Download hem hier.

Wil je liever een hard-copy?

Deze kan je opvragen bij Sabina Mak, via s.mak@elaa.nl.

Flyer POH O