Beter Oud in Amsterdam

Projectgegevens

Programma
Ouderenzorg

Portefeuillehouder
Paulien van Hessen

Projectleider
Mathilde Dijk
06 - 438 468 35
m.dijk@elaa.nl 

Penvoerder
Elaa [elaa.nl

Status
lopend

Beter Oud in Amsterdam

De grote toename van het aantal ouderen de komende jaren vraagt om een vooruitziende aanpak van de huisartsenzorg. De Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft de ambitie de (integrale) zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Om dit te bereiken zet de alliantie in op het programma 'Beter Oud in Amsterdam', met een stapsgewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen* in vrijwel alle huisartsenpraktijken in Amsterdam per 2021.

Praktijkondersteuner Ouderen

Registratie Afspraken Ouderenzorg

voor goede overdracht van huisartsen via LSP naar de HAP

Graag deze afspraken voor registratie in het HIS en ICPC-codes gebruiken voor een goede overdracht waarbij essentiële informatie zichtbaar is via LSP op de HAP.

Het document 'Registratie Afspraken Ouderenzorg' is 21 april 2020 vastgesteld en wordt beheerd door Sabina Mak, adviseur bij Elaa. Opmerkingen over dit document graag mailen naar: s.mak@elaa.nl 

Amsterdamse handreiking “Procedure Rechtelijke Machtiging

Zorgprofessionals beschikken sinds maart 2023 over een stedelijke handreiking “Procedure Rechtelijke Machtiging” in het kader van de WDZ: Wet Zorg en Dwang. Je vindt hem hier.

De procedure geeft handvatten voor huisarts, casemanager dementie en specialist ouderengeneeskunde (SO) bij een aanvraag Rechtelijke Machtiging (RM).

In het voorkeursscenario (het meest voorkomend scenario in Amsterdam) is de rol van de huisarts beperkt. De casemanager dementie pakt de aanvraag op, eventueel ondersteund door een SO. De huisarts wordt geïnformeerd, levert de benodigde medische informatie aan en is rechtstreeks telefonisch bereikbaar voor de rechter tijdens de zitting.

De handreiking is ontwikkeld door een multidisciplinaire stedelijke werkgroep, en is vastgesteld door de Amsterdams Huisartsen alliantie en zorg in de wijk.

Flyer POH-Ouderen

 

Download hem hier.

Wil je liever een hard-copy?

Deze kan je opvragen bij Sabina Mak, via s.mak@elaa.nl.

Flyer POH O